If we do something on an aspect of environment at a local level or a regional level; it will be a service to the world’s environment.

November 14, 2013 in Miscellaneous

 

तपाईहामी वातावरणको एउटा पक्षलाई लिएर स्थानीय वा क्षेत्रीय रुपमा काम गरौ; त्यो विश्व वातावरणलाई गरेको सेवा ठहरिन जान्छ |